Kursusevaluering

Aarhus Universitet og fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences arbejder systematisk med at gøre undervisningen endnu bedre. En af måderne at kvalificere undervisningen på er, at studerende evaluerer de kurser, de følger, så du som underviser får et indblik i, hvordan de studerende har oplevet undervisningen. Det giver dig et godt grundlag til udvikling af undervisningen. Derudover anvendes kursusevalueringer også som en del af akkrediteringen af uddannelserne på AU.

Da det er dig, der har kontakten til de studerende og din undervisning, der evalueres, er det vigtigt for fakulteterne, at du prioriterer kursusevaluering og sørger for, at svarprocenten bliver så høj som muligt. Det giver både AU, studienævn/uddannelsesudvalg og dig selv det bedste grundlag for at anvende resultaterne af evalueringen.

Rammer for kursusevaluering

Kursusevalueringen foregår igennem Brightspace og der er en række standardspørgsmål til alle kurser - 2 fælles for alle kurser på AU samt nogle fra dit studienævn/uddannelsesudvalg. Derudover har du mulighed for at stille dine egne spørgsmål, hvis der er noget, DU gerne vil have svar på fra dine studerende. At stille egne spørgsmål giver dig et uvurderligt redskab til at følge effekterne af dine tiltag i undervisningen.

Der er fritekst-mulighed til alle spørgsmål (undtagen de to på AU niveau), og når evalueringen er slut, kan du se de studerendes svar, både tekstsvar og beregnede procenter fra besvarelser.

Evaluering i undervisningstiden

Fakultetsledelserne for Natural Sciences og Technical Sciences har besluttet, at evalueringen skal foregå i undervisningstiden, og at de studerende skal have tilbagemelding på og dialog om evalueringen, inden kurset er slut.

I undervisningen forventes det, at du afsætter tid, gerne næstsidste undervisningsgang, til at de studerende evaluerer kurset. Inden da skal du have tilføjet eventuelle egne spørgsmål og frigivet spørgeskemaet i Brightspace.

Senest sidste undervisningsgang gennemgår du resultaterne sammen med de studerende. Her kan I have en dialog om resultaterne, få uddybet eventuelle kommentarer, og du kan give dit perspektiv på hvilke tiltag, du ønsker at gøre på baggrund af evalueringen til næste gang, kurset skal afholdes.

Det, tror vi, kan gøre vores gode undervisning endnu bedre.

Kontakt

Vedr. kursusevaluering

Spørgsmål vedr. kursusevaluering kan rettes til Kursusevaluering, Nat-Tech Uddannelse:

Tekniske spørgsmål

Tekniske spørgsmål kan rettes til Brightspace support: