Anonymiserede eksamener

Studieadministrationen er nu klar med næste skridt i vores implementering af anonymisering af eksamener, som blev påbegyndt i sommeren 2023 på tværs af AU.

I det følgende kan du læse de rammer for anonymisering, der gælder på NAT og TECH fra vintereksamen 2023/24 og fremefter.

Hvilke eksamener skal anonymiseres?

Eksamener, som skal anonymiseres

Skriftlige eksamener (inklusiv papirbaserede)

Hjemmeopgaver uden mundtligt forsvar (inklusiv afsluttende prøver)

Kombinationer af disse to prøveelementer, f.eks. Hjemmeopgave + Skriftlig

Eksamener, som ikke kan anonymiseres

Eksamener, som indeholder et af følgende prøveelementer:

  • Mundtlig
  • Praktisk
  • Undervisningsdeltagelse

Hjemmeopgaver, der inkluderer aflevering af en videopræsentation, da denne sidestilles med mundtligt forsvar

Hvis dele af eksamen afleveres i et andet system end WISEflow, kan eksamen ikke anonymiseres.

En eksamen udvælges til anonymisering udelukkende på baggrund af den eksamensform, der er angivet i kursusbeskrivelsen. Den eneste undtagelse er videopræsentationer, som i stedet bør være tydeligt angivet i eksamensbemærkningerne.

Eksamensformen er den, som står som det første under eksamensoplysninger:

Det er derfor vigtigt, at eksamensformen angives korrekt i kursusbeskrivelsen, så alle relevante eksamener anonymiseres. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt at angive “Skriftlig” som eksamensform, hvis der også indgår en hjemmeopgave i bedømmelsen.

Baggrund for beslutningen

Uddannelsesudvalget besluttede i november 2022 at flest mulige eksamener på AU skal anonymiseres. Beslutningen er bl.a. taget på opfordring af studenterorganisationer på tværs af universitetet.

Implementeringen blev sat i gang i sommeren 2023, og blev færdiggjort denne vinter.

I sommeren 2023 var det på NAT og TECH udelukkende skriftlige stedprøver (som ikke var kombineret med andre prøveelementer), samt hjemmeopgaver med udlevering og aflevering i Digital Eksamen, som blev anonymiseret.

Feltet af eksamensformer, der anonymiseres, blev altså udvidet denne vinter som beskrevet ovenfor. Fra nu skal eksamen anonymiseres medmindre der er noget ved eksamensformen og dens afvikling, der forhindrer det.

Det er derfor besluttet, at eksamener med prøveelementerne ”Mundtlig”, ”Undervisningsdeltagelse” og ”Praktisk” ikke anonymiseres. Derimod vurderes det, at hjemmeopgaver kan anonymiseres, også selvom der f.eks. er tilknyttet vejledning, da det stadig vil være muligt at anonymisere eksamensbesvarelsen over for censor og intern medbedømmer.

Vejledning til de studerende

Vi har lavet en vejledning om anonymisering til studerende, som findes på studieportalerne under Værd at vide om eksamen. Dette link er også indsat i eksamensoplysningerne på alle anonymiserede eksamener i WISEflow.

Som kursusansvarlig er det en god idé at orientere de studerende på kurset om, at deres eksamen er anonymiseret. Det er f.eks. vigtigt, at de ikke skriver navn og studienummer i filnavn og besvarelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil give en studerende feedback på en anonymiseret eksamen?

Eksaminator er velkommen til at stille sig til rådighed for at give de studerende feedback. 

Det er derefter op til den studerende selv at opsøge feedback på sin besvarelse. Den studerende skal i så fald oplyse sit flow-løbenummer til eksaminator.

Anonymisering i WISEflow

Studerende bliver i WISEflow anonymiseret ved brug af flow-løbenummer i stedet for eksamensnummer. Modsat eksamensnummer skifter en studerendes flow-løbenummer fra eksamen til eksamen. Det sikrer dermed en højere grad af anonymisering.

Flow-løbenummer svarer til den studerendes deltagerindeks, som du kan se som bedømmer: