Strategi på Faculty of Natural Sciences

Fakultetets strategiske retning tager afsæt i AU’s strategi for perioden 2020-2025 og består af en kernefortælling, der beskriver, hvem Natural Sciences er som fakultet, og fire strategiske indsatsområder, som fakultetet ønsker at prioritere i de kommende år.

Strategiske pejlemærker

De strategiske pejlemærker giver fakultetet en klar retning i arbejdet med at skabe ny viden, nye forskningsgennembrud og bidrage til at løse aktuelle samfundsudfordringer gennem forskning og uddannelse af højeste kvalitet.

Der er opsat fire strategiske indsatsområder, som skal supplere de initiativer, der sættes i gang i forlængelse af Aarhus Universitets strategi. 

Samarbejde og ledelse

De rigtige rammebetingelser og incitamenter er en forudsætning for høj kvalitet i uddannelse og forskning, interdisciplinært samarbejde og samarbejde med virksomheder. Derfor vil vi:

 • Styrke det interne samarbejde (både internt på fakultetet, men også med andre fakulteter) omkring uddannelse og forskning - baseret på stærke kernediscipliner.
 • Fremme interdisciplinært samarbejde - både ved at videreudvikle eksisterende interdisciplinære initiativer, understøtte at nye initiativer kan gro op nedefra og ved at tage initiativ til nye eksternt finansierede strategiske centerdannelser.
 • Udvikle en samlet vision for uddannelse på fakultetet.
 • Intensivere samarbejdet mellem fakultet (medarbejdere/studerende), offentlige institutioner, NGO'er og virksomheder.
 • Styrke arbejdsmiljøet og fortsat udvikle attraktive fysiske rammer for studerende og medarbejdere, herunder strategisk udvikle forskningsinfrastrukturen.
 • Være et synligt og attraktivt fakultet med tydelig profil både nationalt og internationalt.
 • Gøre den administrative understøttelse endnu mere sammenhængende og brugerdrevet, så alle medarbejdere sammen kan udvikle kerneopgaverne. 

Karriereudvikling

En målrettet karriereudvikling for vores studerende og medarbejdere på alle niveauer er en forudsætning for at realisere potentialet for den enkelte såvel som for fakultetet. Derfor vil vi:

 • Gøre karrieretrin og -krav tydelige og transparente for studerende såvel som medarbejdere med synlige og kendte muligheder for progression og udvikling.
 • Være kendt som et sted, hvor fremtidens forskningsledere kan begynde og udvikle deres karriere.
 • Øge diversiteten, herunder opnå betydeligt bedre kønsbalance i rekrutteringsprocesser og dermed i medarbejderstaben.
 • Sikre, at alle studerende såvel som forskere i midlertidige stillinger er bevidste om de forskellige karrieremuligheder, herunder i det private erhvervsliv, i det offentlige og inden for academia. 

Rekruttering

En målrettet rekruttering af medarbejdere er en forudsætning for at sikre både høj kvalitet og diversitet i fakultetets uddannelses- og forskningsmiljøer. Derfor vil vi sikre, at:

 • Vi er internationalt konkurrencedygtige, så vi er i stand til at tiltrække de bedst kvalificerede.
 • Rekrutteringsprocesser understøtter diversitet og rekruttering af de bedste.
 • En forskerkarriere på fakultetet er kendt som en attraktiv karrierevej både inden for og uden for fakultetet.
 • Fremhæve Aarhus som by, vores campus og det danske velfærdssamfund, herunder work-life balance, aktivt som en integreret del af rekrutteringen ift. både ansatte og studerende. 

Nat vil styrke rekrutteringen af studerende ved at:

 • Skabe mere nysgerrighed og interesse for naturvidenskab blandt børn og unge.
 • Øge antallet af kvalificerede ansøgere per studieplads.
 • Forbedre overgangen til fakultetets uddannelser og øge fastholdelsen af studerende gennem hele studieforløbet.

Internationalisering

Nat vil styrke internationaliseringen inden for forskning og uddannelse ved at:

 • Synliggøre det naturvidenskabelige forskningsmiljø internationalt.
 • Udvikle et inkluderende og internationalt miljø for medarbejderne.
 • Øge internationaliseringen af uddannelserne for at uddanne flere naturvidenskabelige dimittender til samfundet og skabe et mere internationalt studiemiljø.

Kernefortælling

Kernefortællingen indrammer ånden på Faculty of Natural Sciences og sikrer et klart ståsted i arbejdet med at skabe fremtidens pioner-initiativer.

Fakultetets styrker træder klart frem i kernefortællingen: Fakultetets gode forskningsinfrastruktur, den flade struktur, den interdisciplinære forskning, det gode samarbejde på tværs af institutter og fakulteter, grundforskning af højeste kvalitet, uddannelser af meget høj kvalitet og de studerendes muligheder for at blive involveret i forskningen og meget mere.


Har du brug for en trykt version af de strategiske pejlemærker og kernefortællingen? Kontakt: