Censorportalen Nat-Tech

På denne portal er samlet de vigtigste informationer til censorer, som skal virke som censor ved en bachelor- eller kandidateksamen under Science, civil- og diplomingeniøruddannelserne.

Under de enkelte punkter findes blandt andet vores censornormer, censorpakker, samt love og regler, og hvordan registrering af resultater håndteres på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences (Nat-Tech). 

Som censor skal man overordnet være med til at sikre:

 • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen
 • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

CENSORKORPS

Følgende censorkorps må benyttes under Faculty of Natural Sciences eller Faculty of Technical Sciences (Nat-Tech):

 

Samlet liste over censorformænd:

BESKIKKELSE

Før man kan få lov til at være censor, skal man beskikkes i et censorkorps. Dette gøres hvert fjerde år, og næste beskikkelse sker i 2022.

Bliver man bedt om at være censor udenfor ansøgningsperioden kan man søge om at blive ad hoc beskikket. Der laves en begrundet indstilling til det relevante censorformandskab, som redegør for, hvorfor bedømmelsesbehovet ikke kan dækkes af det eksisterende censorkorps. Krav til redegørelse kan variere fra korps til korps.

Bemærk, eksterne censorer må ikke være ansat ved det universitet, som har et bedømmelsesbehov - se nedenstående:

Bekendtgørelse nr. 1062 af 30/06/2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser fastsættes i § 53:

§ 53. Censorerne må ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor eller adjungeret lektor kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor eller adjungeret lektor. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

Stk. 2. Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 3. Efter indstilling fra censorformandskabet kan Styrelsen for Videregående Uddannelser fravige stk. 1, 1. pkt., når der foreligger særlige omstændigheder.

ÅRSBERETNINGER

Censorformandsskabet forestår de årlige beretninger.

Årsberetninger findes under de relevante censorkorps’ hjemmesider.

CENSORS VURDERING AF EKSAMEN

Efter hver eksamensperiode skal censorformanden have en indberetning af, hvordan eksamenerne er forløbet.

Science-uddannelserne:

Dette foregår ved, at censor efter hver eksamen udfylder blanketten ”Censors vurdering af eksamen” og giver sin evaluering/vurdering af eksamen. Blanketten findes i censorpakken.

Nat-Tech Uddannelse samler og sender alle indberetninger til censorformandsskabet.

Civil- og diplomingeniøruddannelserne 

Ved civil- og diplomingeniøruddannelserne vil der blive udsendt evalueringsskema fra CensorNet

CENSORS OPGAVER

Jf. kapitel 11 i bekendtgørelse nr. 1062 af 30/06/2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser skal censor overordnet sikre, at der ved eksaminationen sker en dokumentation af studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder at:

 • prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med
  målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen og
  studieordning, samt fastsat i eksamensbekendtgørelsen.
 • medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler.
 • de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig
  bedømmelse i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder reglerne i uddannelsens studieordning.
 • censor og eksaminator(er) ikke har gennemført gensidig eller gentagen censur, og at censor
  opfylder habilitetskravene.
 • Det er vigtigt at udøve god censorskik, hvilket også indebærer forståelse for, at
  eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, også gerne så de studerendes særlige
  situation (fx nervøsitet) håndteres hensynsfuldt og professionelt.

VIGTIG INFO TIL UDENLANDSKE CENSORER, SOM IKKE ER EU/EØS-BORGERE

Vigtig information til dig, som er udlænding med en stedfæstet opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, dvs. en arbejdstilladelse til at arbejde for én bestemt arbejdsgiver fx som forsker på et universitet eller ansat i en virksomhed.

Du må ikke arbejde som censor (eller anden form for arbejde) hos en anden arbejdsgiver, fx et andet universitet, før du har opnået en arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. Hvis du arbejder som censor uden at have tilladelse til bibeskæftigelse, er der tale om ulovligt arbejde, hvilket både du og den anden arbejdsgiver kan straffes for med minimum en bøde.

Tilladelse til bibeskæftigelse skal søges for hver enkelt censuropgave, og ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Sagsbehandlingstiden kan være op til  en måned, hvorfor  du skal søge i god tid, inden du skal være censor. SIRI opkræver ikke gebyr for denne tilladelse.

Bemærk at du skal kontakte den uddannelsesinstitution, hvor du skal være censor, da denne er part i ansøgningen, hvorfor du skal kontakte dem for nærmere oplysninger om ansøgningsprocessen.

Her på Nat-Tech kontaktes:

Nat-Tech PhD Administration gradschool.scitech@au.dk

Du kan finde information om arbejdstilladelse til bibeskæftigelse på Ny i Danmarks hjemmeside: https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/arbejde/Bibeskaeftigelse.htm

TIMELOFT FOR CENSORER (125-timers reglen)

Når man påtager sig opgaver, skal man som censor være opmærksom på, at der eksisterer en såkaldt 125-timers regel. 

Som censor må man maksimalt varetage censoropgaver svarende til 125 timer i alt pr. semester.  

Er man i et semester censor ved flere institutioner, må det samlede timetal ikke overstige 125 timer.

Reglen findes i Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (særligt fokus på bilag 3, pkt.6)  

Formandskaberne vil fremover tolke bestemmelsen i ovennævnte cirkulære som en 250-timers grænse på årsbasis, da sommerhalvåret har en større prøvebelastning end vinterhalvåret.

CENSORNORMER

 • Tidsnormer for censorhonorar pr. 1. september 2019 

 • Lønsatser for censorvederlag pr. 1. april 2020

                Vederlag pr. arbejdstime inkl. feriepenge kr. 514,33

                Vederlag pr. arbejdstime excl. feriepenge kr. 457,18 

UDBETALING AF CENSORHONORAR OG REJSEREFUSION

Eksamener som IKKE afvikles i det digitale eksamenssystem:

Efter endt eksamen udfylder og underskriver censor blanketten ”Anvisning af censorvederlag”, og hvis der har været rejseaktivitet i forbindelse med censuren, udfyldes og underskrives ligeledes blanketten ”Rejseafregning”.

Blanketterne findes i ”Censorpakken”, som bliver tilsendt censor fra uddannelseskoordinatoren på uddannelsen. 

Når censorpakken er returneret til censoradministrationen beregnes censorhonoraret hurtigst muligt og udbetales derefter ved næstkommende lønkørsel.

Eksamener SOM AFVIKLES via det digitale eksamenssystem:

Ved disse eksamener anvises censorhonoraret på baggrund af censors registreringer i det digitale eksamenssystem (DE).

Udbetalingen sker automatisk, og censor skal derfor IKKE udfylde en anvisningsblanket.

Dog skal censor stadig udfylde evalueringsskema og evt. rejseafregningsblanket som findes i censorpakken* 

*Blanketter findes i det Digitale eksamenssystem (DE) på den aktuelle eksamen under fanen "Vis eksamensinformationer"

Forventede datoer for udbetaling findes under DISPOSITIONSDATOER.

For alle eksamener gælder det, at censorhonoraret vil blive indsat på censors NemKonto, og lønsedlen sendes til censors e-boks.

Bemærk, udbetaling af censorhonorar og refusion for rejseudgifter kan IKKE forventes udbetalt på samme tid, da udbetalingerne ikke foretages af samme afdeling.

DISPOSITIONSDATOER

Forventede dispositionsdatoer* for eksamener som afvikles via det digitale eksamenssystem:

Sommereksamener: Ultimo maj, Ultimo juli, Ultimo oktober

Vintereksamener: Ultimo november, Ultimo december, Ultimo februar, Ultimo marts

* Forventede dispositionsdatoer ved færdigtastning af resultat i DE senest den 1. i måneden.

 

BEMÆRK, For eksamener som IKKE afholdes via DE udbetales censorhonoraret løbende efter modtagelse af udfyldte censorpakker fra censorerne.

 

For alle eksamener gælder det, at censorhonoraret vil blive indsat på censors NemKonto, og lønsedlen sendes til censors e-boks.

Bemærk, udbetaling af censorhonorar og refusion for rejseudgifter kan IKKE forventes udbetalt på samme tid, da udbetalingerne ikke foretages af samme afdeling.

DIGITAL EKSAMEN (DE)

Nat-Tech har implementeret digital eksamen (DE). Hvis en af de eksamener, censor skal være bedømmer på, afholdes digitalt, vil censor blive orienteret via mail om dette.

DE er et led i den offentlige digitaliseringsstrategi, og systemet skal sikre digital understøttelse af alle arbejdsgange vedrørende eksamener fra start til slut.

REJSER OG HOTELOPHOLD

Rejsegodtgørelse

Hvis censor har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren udbetales der godtgørelse. Blanketten findes i censorpakken.

Mister censor kvitteringer fra rejsen, skal der udfyldes en Tro og love erklæring. Erklæringen findes under blanketter.

Aarhus Universitet dækker rejseomkostninger svarende til billigste standardrejse med offentlig transport.

Time/dagpenge 

Hvis eksamen varer flere dage, eller hvis censor ikke kan nå frem og tilbage samme dag, som eksamen afholdes, kan det blive nødvendigt med overnatning, og i den forbindelse kan der udbetales time/dagpenge: 

 • Der udbetales kun time- og dagpenge på tjenesterejser der er forbundet med overnatning og som varer minimum 24 timer.
 • Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer tjenesterejsen varer.
 • For timer herudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time

 

Merudgifter:

Varer censors tjenesterejse mindre end 24 timer eller er uden overnatning refunderes rimelige merudgifter til måltider mod dokumentation. (kvitteringer skal vedlægges)

Der kan aldrig udbetales både dagpenge og merudgifter (faktiske udgifter) på samme tid, dog refunderes udgifter til transport mellem censors private adresse og hotel/AU.

Dvs. at udgifter til taxa, bus, forplejning mv. under opholdet i Aarhus ikke kan refunderes sammen med udbetaling af dagpenge – det er enten eller.

 

Udokumenteret nattillæg:

Hvis censor vælger at bo privat, kan der ydes et udokumenteret nattillæg.

Ovenstående udbetales kun ved udfyldelse af rejseafregning, som findes i Censorpakken!

 

Medarbejderparkering

Registrér din bil på denne side for at benytte AU’s Medarbejderparkering

 

Bestilling af hotelophold

Hvis censor ikke kan nå frem til eksamen eller hjem samme dag, som eksamen afholdes, dækkes der for udgifter til overnatning. (Indkøbsaftaler skal overholdes)

Hoteldispositionsbeløb: (beløbsgrænse pr. overnatning gældende fra 15. februar 2020: kr. 1.000,-)

 

Hoteller med indkøbsaftaler i Aarhus:

 

CABINN Aarhus, Skolegade 14, 8000 Aarhus C

 • Booking pr. mail : aarhus@cabinn.com
 • Booking pr. telefon: 86 75 70 00

 

Hotel Scandic City Aarhus, Østergade 10, 8000 Aarhus C

 • Booking pr. mail : aarhuscity@scandichotels.com
 • Booking pr. telefon: 89 31 81 00:

 

Hotel Scandic, The Mayor Hotel, Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C

 • Booking pr. mail hotel@themayor.dk
 • Booking pr. telefon 87 32 01 00 

 

Hotel Scandic, Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Vest

 • Booking pr. mail aarhus@scandichotels.com  
 • Booking pr. telefon 86 15 68 44

 

Wakeup Aarhus, M.P. Bruunsgade 27, 8000 Aarhus C

 • Booking pr. mail bruunsgade@wakeupaarhus.dk
 • Booking pr. telefon 44 80 00 00

 

Zleep Hotel Aarhus Viby, Viby Ringvej 4B, 8260 Aarhus S

 • Booking pr. mail viby@zleep.com 
 • Booking pr. telefon 70 23 56 35 

 

Hoteller med indkøbsaftaler i Herning:

 

Herning City Hotel, Skolegade 1, 7400 Herning

 • Booking pr. mail:  info@herningcityhotel.dk
 • Booking pr. telefon: 97 12 54 44

 

Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, 7400 Herning

 • Booking pr. mail:  herning@scandichotels.com
 • Booking pr. telefon:  97 21 15 00

BLANKETTER OG VEJLEDNINGER

Censorpakker til eksamener som afvikles via det digitale eksamenssystem:

 • Blanketter findes i det Digitale eksamenssystem (DE) på den aktuelle eksamen under fanen 

  "Vis eksamensinformationer"

 

Censorpakker til eksamener som IKKE afvikles via det digitale eksamenssystem:

 •  Afvikles eksamen ikke via Digital Eksamen får censor tilsendt en censorpakke via mail indeholdende en LØN anvisningsblanket

 

Censorpakker vedr. ph.d.-eksamener:

Vejledninger:

 

Diverse blanketter:

 • Tro og love erklæring (bruges hvis der er bortkomne kvitteringer i forbindelse med rejse)  OBS! Åben PDF'en ved at vælge "Åbn med standardvisningsprogram/Open with system viewer" på den lille pil ved siden af den downloadede PDF. 
 • Blanket til beskikkelse: blanketter og information findes under det relevante censorkorps

LOVE OG REGLER

Censors notatpligt

Bekendtgørelse nr. 1062 af 30/06/2016 om eksamen og censur ved universitetsuddan-nelser fastsættes i § 23:

 • § 23. "Censor og eksaminator skal under voteringen tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet."

 

Klage og ankenævn

Som censor kan man opleve, at de studerende klager over eksaminationen eller karakteren, og med beskikkelsen som censor følger også en forpligtelse til at deltage i behandlingen af klagesager.

Sats for honorering af klage- og ankenævnsarbejde oplyses ved henvendelse til ST Uddannelse omkring den konkrete sag. 

 

Snyd og plagiering

Snyd og plagiering er et voksende problem på de videregående uddannelser.

Censorformandskaberne tager problemet alvorligt og arbejder for, at der på universiteterne
fastsættes ensartede regler for behandling af tilfælde af snyd og plagiering.

 • Aarhus Universitet har en hjemmeside om snyd og plagiat - se den her!
 • Se også siden stop plagiat nu

 

Bekendtgørelser

 

Studieordninger

 

Kursusbeskrivelser

NYTTIGE LINKS

KONTAKT

Spørgsmål vedr. censorhonorar og censorers rejseafregninger kan rettes til:

Nat-Tech Uddannelse

Mail: censor.nat-tech@au.dk

Spørgsmål vedr. beskikkelse rettes direkte til det relevante censorkorps

Liste med kontaktoplysninger for censorformænd

Spørgsmål vedr. klagesager rettes til:

Asger Steen Boisen
Nat-Tech Uddannelse
 

Mail: eksamensklager.nat-tech@au.dk

Spørgsmål vedr. eksamen,  protokoller og resultater for science- og civilingeniørkurser:

Eksamenskontoret på Nat-Tech: 

Mail: eksamen.nat-tech@au.dk

Spørgsmål vedr. eksamen,  protokoller og resultater for diplomingeniørkurser:

Eksamenskontoret på Nat-Tech: 

Mail: undervisningeksamendiplom.nat-tech@au.dk