Udtalelse fra praksisudvalget i Nature-sagen

En videnskabelig artikel fra 2016 i tidsskriftet Nature har været omdrejningspunkt for faglig kritik og uenighed. To sager har været forelagt Praksisudvalget i den forbindelse. Den første sag blev afsluttet med en udtalelse fra Praksisudvalget i maj 2020. Der er nu kommet en udtalelse fra udvalget i den anden sag, hvor der er taget stilling til de klagepunkter udvalget fik forelagt til vurdering i marts 2021.

Den anden sag fra marts 2021 rejste spørgsmål om videnskabelig uredelighed. Praksisudvalget kan ikke tage stilling til klager om videnskabelig uredelighed, og oversendte derfor klagen til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed med anmodning om at nævnet tog stilling til, om de to anmeldte forskere havde handlet videnskabeligt uredeligt.

Nævnet fandt, at anmeldelsen af den ene forsker var åbenbart grundløs, og realitetsbehandlede derfor alene anmeldelsen i forhold til den anden forsker, og hans rolle i forbindelse med artiklen i Nature. Nævnet fandt desuden, at der heller ikke forelå videnskabelig uredelighed i forhold til den anden forsker og afsluttede dermed sin behandling af sagen.

Praksisudvalget har herefter undersøgt, om sagen i stedet rejser spørgsmål om tvivlsom forskningspraksis; et spørgsmål, som er omfattet af udvalgets kompetence. Praksisudvalget har afvist at behandle spørgsmålet om tvivlsom forskningspraksis i forhold til den ene af de to anmeldte forskere; samme forsker hvor NVU fandt at anmeldelsen om videnskabelig uredelighed var åbenbart grundløs. Udvalget har derfor alene realitetsbehandlet og taget stilling til, om den anden forsker har udvist tvivlsom forskningspraksis.

Praksisudvalget finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at den anden forsker har udvist tvivlsom forskningspraksis i forhold til de nye klagepunkter.

Sagen har nu været forelagt de relevante organer til vurdering af sager om henholdsvis videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis og er dermed afsluttet.

”Først og fremmest er det glædeligt, at sagen nu er afsluttet. Det har kostet mange kræfter for alle de involverede, men nu ser vi fremad,” udtaler dekan Kristian Pedersen og institutleder Ulrik Uggerhøj fra Institut for Fysik og Astronomi.

”Vi skal lære af sagen. På Aarhus Universitet værner vi om forskningsfrihed og forskningsintegritet. Faglig integritet er en vigtig del af vores kultur. At indgå i dialog om opklaring af faglige uoverensstemmelser er en essentiel del af forskningen på universitetet.”

Med Praksisudvalgets udtalelse er der sat punktum for sagen fra marts 2021, der tidligere er beskrevet her.