Ny NAT-strategi sendes i høring

Udkast til fakultetets kommende strategi sendes nu i høring blandt fakultetets medarbejdere og studerende. Høringsfristen er 12. marts 2021.

Stort billede
Foto: Anders Trærup, AU Foto.

I løbet af efteråret og vinteren er fakultetets strategiske retning blevet drøftet bredt på hele fakultetet – både i workshops afholdt på de enkelte institutter, i fokusgrupper med repræsentanter fra forskellige medarbejdergrupper og studerende, på en workshop for alle professorer ved fakultetet samt ved inddragelse af repræsentanter fra virksomheder, gymnasier og de internationale paneler, som var en del af institutternes selvevalueringsproces.

Herigennem er der indkommet en lang række input og forslag, som har relevans både på kort og på lang sigt. Fakultetsledelsen har med stor interesse gennemgået og drøftet de mange input, og udvalgt hvilke der bør have særlig fokus i de kommende år.

Fakultetets strategi tager afsæt i AU´s strategi og består af en kernefortælling der beskriver hvem NAT er som fakultet, samt fire strategiske indsatsområder, som fakultetet ønsker at prioritere i de kommende år: Samarbejde og ledelse, karriereudvikling, rekruttering og internationalisering.

Målet med strategien er at sikre, at fakultetet i endnu højere grad kan bidrage med ny viden og bidrage til at løse aktuelle samfundsudfordringer gennem forskning og uddannelse af højeste kvalitet og gennem samarbejde med det omgivende samfund.

Dekan Kristian Pedersen er taknemmelig for de mange gode drøftelser og input, der er kommet i løbet af strategiprocessen, og glæder sig over nu at kunne sende strategiudkastet i høring.

”Det har været meget opløftende og lærerigt at lytte til de mange gode tanker og ønsker, som medarbejdere og studerende har bidraget med. Jeg er glad for at sende et strategiudkast i høring, som i så høj grad bærer præg af en fælles indsats. Nu ser jeg frem til at høre, hvad medarbejdere og studerende mener er det vigtigste at kaste sig over først. Jeg håber at alle vil bidrage til drøftelserne i de respektive organer på institutterne og fakultetet,” siger Kristian Pedersen.

Fristen for at indsende høringssvar til fakultetet er fredag den 12. marts kl. 12.00.

Indsendelse af høringssvar sker via høringsparterne.

Høringsparterne er:

  • Institutter og centre
  • Akademisk Råd
  • FSU
  • FAMU
  • Administrationscenter Nat-Tech 
  • De studerende, som inddrages via et online stormøde med dekanen 

FAKTA:
Rammen for fakultetsstrategien er AU Strategi 2025.
Fakultetsstrategien bygger bro mellem AU Strategi og institutternes strategier.
Strategien indledes af en kernefortælling, der beskriver, hvem NAT er som fakultet – hvad der kendetegner os, hvor vi kommer fra og hvilken retning vi ønsker at bevæge os i i de kommende år.
Derudover består strategien af en række målsætninger og strategiske indsatser, som bedst løftes og løses på tværs af institutterne, og som fakultetet ønsker at have særligt fokus på i de kommende år.
Målsætningerne og de strategiske indsatser er samlet under fire indsatsområder: Samarbejde og ledelse, karriereudvikling, rekruttering og internationalisering. 
Strategien er udtryk for fakultetets prioriteringer og supplerer de initiativer, som sættes i gang i forlængelse af Aarhus Universitets strategi.