Dekan: Jeg beklager upassende formulering – og ser frem mod løsning af sag om forskningsintegritet

En kommentar til en artikel i Berlingske d. 17. januar 2021.

Foto: AU Foto

Berlingske har søndag d. 17. januar 2021 offentliggjort en artikel omhandlende et forløb med omdrejningspunkt på Institut for Fysik og Astronomi ved Faculty of Natural Sciences. Udgangspunktet er en publikation udgivet i Nature i 2016, ”Exploring the quantum speed limit with computer games”, med Jacob Sherson som korrespondanceansvarlig forfatter, og hvor der efterfølgende er blevet rejst tvivl om nogle af de videnskabelige resultater.

I Berlingske artiklen nævnes en mailudveksling mellem mig og Flemming Besenbacher, hvori jeg skriver en upassende formulering. Jeg har udtalt mig til Berlingske, men jeg vil gerne knytte en personlig redegørelse og kommentar til alle ansatte på fakultetet.

Jeg vil her dele den upassende formulering med jer, som jeg sendte den til Flemming Besenbacher i en personlig mail d. 20. november 2020, så alle ved, hvad jeg taler om: ”(…) jeg er tæt på at tape fleres mund til med gaffa tape og binde deres hænder på ryggen, til de har tænkt sig om!”

Jeg har forklaret til Berlingske og til de implicerede i sagen, at min formulering ikke var rettet mod nogen særlig part, men alene skal forstås som et udtryk for min personlige frustration over en længerevarende anspændt dialog mellem forskere på fakultetet – en dialog, der var fastfrosset og ikke førte til forståelse mellem parterne. Det gør på ingen måde mit ordvalg acceptabelt, og jeg beklager dybt og fortryder at have skrevet sådan.

På AU skal vi tale ordentligt og respektfuldt til og om hinanden, samtidig med at vi giver plads til den frie kritiske dialog. Det gælder for alle, men ikke mindst for os i ledelsen af fakultetet. Vi har en særlig forpligtelse. Det har jeg ikke levet op til i min egen kommunikation, og derfor vil jeg over for alle ansatte formidle min uforbeholdne undskyldning for, at jeg har formuleret mig så upassende.

Jeg har drøftet sagen med rektor Brian Bech Nielsen, der påtalte det uacceptable i min formulering med det samme, han blev bekendt med den. Jeg har naturligvis også beklaget over for ham og forklaret, at jeg fuldt og helt tager kritikken til mig, og har understreget, at det ikke vil gentage sig.

Det er helt essentielt for mig – for fakultetet og universitetet – at vi har en kultur, hvor vi lytter til hinanden og forholder os kritisk konstruktivt til kollegers faglige synspunkter. Det er en naturlig del af den videnskabelige drivkraft og proces. Det skal jeg som dekan være den første til at forsvare. Jeg vedkender, at min formulering kan læses som det modsatte, men det var ikke intentionen.

Institutleder Ulrik Uggerhøj og jeg vil fortsætte arbejdet med at sikre samarbejdet og arbejdsmiljøet på instituttet og samtidig afdække, sammen med sagens parter, hvorvidt der er yderligere konkret kritik vedrørende forskningspraksis som skal behandles af Praksisudvalget. Dette med henblik på at skabe mulighed for at konkludere og afslutte forløbet.

Sideløbende med dette har jeg udtrykt min fulde støtte til institutleder Ulrik Uggerhøj og hans håndtering af sagen hidtil. Han og jeg har drøftet fortsættelsen af den indsats, han har igangsat på Institut For Fysik og Astronomi, der skal sikre et godt og kollegialt samarbejdsmiljø i samarbejde med en række instanser – både internt og eksternt.

Til sidst en kommentar til Flemming Besenbachers henvendelser, hvori han ytrer sig markant om sagen og AU’s håndtering af den. Jeg vil gøre det helt klart, at NAT og AU har håndteret denne sag internt med de regler og instanser, der er til vores rådighed såsom vores interne rådgiver i ansvarlig forskningspraksis og Praksisudvalget. Det har vi gjort uafhængigt af, hvad udenforstående måtte mene og give udtryk for. Det gælder også Flemming Besenbacher. Det har jeg præciseret over for ham i en samtale med ham og desuden påpeget, at hans kommentarer om AU-ansatte er uacceptable – ganske som min egen formulering var.

Vi går som sagt videre med at belyse, om der er yderligere konkret kritik, som bør håndteres – og i givet fald, hvordan. Vi kan ikke have denne sag til at fortsætte uden en afslutning. Der skal findes en løsning – og den skal vi finde ved fælles hjælp på universitetet. Vi er opmærksomme på, at presseomtalen er voldsom og belastende for de involverede parter, så derfor skal vi tage hånd om det. Det skylder vi de involverede, som alle er meget dygtige og værdsatte medarbejdere.

Vi skal sikre, at vi har en kultur på fakultetet, hvor vi lytter og forholder os åbent og imødekommende til hinandens kritik. Det skal vi gøre i en respektfuld tone og på en konstruktiv måde, så det fører til faglig fremdrift.