Vejledning til undervisning under corona (forår 2021)

Aarhus Universitet er lukket fysisk ned pga. corona. Al undervisning foregår indtil videre online. Du kan holde dig opdateret på... 

Her på siden kan du finde information til undervisere på Natural Sciences og Technical Sciences om undervisningen i forårssemesteret 2021. Det drejer sig både om principper, vejledninger, retningslinjer og instrukser, men også om inspiration til online undervisning.

Inspiration til din online undervisning

Inspiration til online undervisning

’Teaching Online’ er et online kursus på Blackboard, der giver konkrete eksempler på og guides til, hvordan undervisning og eksamen på Nat og Tech – herunder online selvstudie, dialog, feedback, forelæsninger, holdundervisning, vejledning m.m. – kan tilrettelægges ud fra de nuværende coronaforhold. Kurset er tilrettelagt som selvstudie, hvor man gennemgår materialer og aktiviteter efter behov.  

Sådan kommer du i gang:

  1. Log på Blackboard som du plejer
  2. Tilgå kursussiden via dette link
  3. "Enrol" i nederste venstre hjørne

På AU Educate kan du få inspiration til din online undervisning. Her kan du læse om motivation i online undervisning, og du kan finde forslag til konkrete online undervisningsaktiviteter og tekniske vejledninger til digitale værktøjer.

Workshops om online undervisning

Centre for Educational Development tilbyder workshops om online holdundervisning, online forelæsning og hybridundervisning.

Tilmelding til workshops.

Individuel rådgivning om online undervisning kan fås ved direkte kontakt til en medarbejder i centeret eller ved at skrive til ced@au.dk

Fire modeller for omlægning af undervisning

På denne side kan du finde information og vejledninger til, hvordan du som underviser kan omlægge den traditionelle tilstedeværelsesundervisning til andre læringsformater og undervisningsformer, der tilgodeser Uddannelses- og Forskningsministeriet skærpede retningslinjer. Du kan endvidere se inspiration til Nat- og Tech-undervisere.

Online studiestart

Der er mange faktorer, som har betydning for, om studerende kommer godt i gang med deres studier. Følelsen af at høre til på uddannelsen både fagligt og socialt er afgørende for, om de studerende fortsætter på deres uddannelse eller ej, og det kan være en særlig udfordring at sikre i en online kontekst.

På AU Educate kan du finde inspiration til at hjælpe dine studerende godt i gang med studiet.

Information om undervisningen i forårssemesteret 2021

Mails sendt til undervisere om undervisning i foråret 2021


Du kan desuden se mails sendt fra AU til medarbejdere på AU's site med seneste nyt om coronasituationen for medarbjedere på AU.

Principper for undervisning på Nat og Tech i foråret 2021

Dette dokument beskriver principperne for, hvordan Natural Sciences og Technical Sciences vil gennemføre undervisningen i forårssemestret 2021. Principperne er baseret på Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og de retningslinjer for ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner, der blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet den 2. juli 2020. Dokumentet skal ses som en videreførelse af retningslinjerne fra efterårssemestret 2020: ”Retningslinjer for planlægning af undervisning på NAT og TEK i efterårssemestret 2020”, hvoraf de tre hovedprincipper for undervisningsafvikling er som følger (afkortet version – hele notatet kan læses her):

  1. Undervisningen skal afvikles inden for den tidsramme, der fremgår af kursuskataloget, og den lokaleallokering, som ligger i skemaplanlægningen.
  2. De læringsmål, der gælder for kurset, skal opfyldes, medmindre der foreligger helt usædvanlige omstændigheder.
  3. Den præcise planlægning af uddannelsesaktiviteterne på de enkelte kurser kan frit foretages af den enkelte kursusansvarlige, i samråd med den uddannelsesansvarlige/uddannelseslederen, inden for ovenstående rammer og i henhold til AUs generelle retningslinjer.

Prodekanerne for undervisning på Nat og Tech har den 21. januar udsendt retningslinjer for undervisningen i forårssemestret baseret på Universitetsledelsens retningslinjer fra den 15. januar 2021.

Undervisning:
Al undervisning er som udgangspunkt omlagt til online undervisning til udgangen af marts. Undervisere kan gennemføre online undervisning fra deres kontor på campus, hvis de er forhindret i at gennemføre online undervisning hjemmefra, eksempelvis pga. børnepasning, dårlig internetforbindelse mm. Dette skal dog håndteres restriktivt, dvs. at det kun kan forekomme i undtagelsestilfælde, og at det skal aftales med institutlederen.

Laboratorieundervisning:
Laboratorieundervisning kan gennemføres på campus, under forudsætning af at der bruges værnemidler (maske og beskyttelsesbriller) og med en skærpet opmærksomhed på overholdelse af sikkerhed og hygiejne. Der kan under disse  omstændighederafviges fra afstandskravet på 2 m. Laboratorieundervisning er dog en undtagelse, som skal håndhæves restriktivt. Hvilke specifikke kurser, som kan afholde laboratorieundervisning skal aftales med den uddannelsesansvarlige og institutlederen. Det kunne fx være kurser på første år, som også har aspekter af sikkerhedsundervisning, og kurser hvor det ikke er praktisk muligt at omlægge laboratorieundervisningen til online eller teoretiske øvelser.

Specialestuderende:
Specialestuderende må komme på campus, hvis de har brug for adgang til laboratorium, men der skal være skærpet opmærksomhed på overholdelse af hygiejnekrav, afstandskrav, mv., når de er på campus. Tilstedeværelse på campus skal aftales med vejleder og institutlederen.

Bachelorprojektstuderende på diplomingeniøruddannelserne (afsluttende projekt):
Omfattes af samme regler som specialestuderende.

Bachelorprojektstuderende i øvrigt:
Bachelorprojektstuderende må ikke komme på campus for at arbejde med bachelorprojektet, så længe undervisningen er omlagt til online undervisning. 

Registrering:
Alle, der får adgang til campus (undervisere og studerende), skal løbende registreres af institutterne af hensyn til en eventuel smitteopsporing.

Afleveringsfrister:
Alle gældende afleveringsfrister for specialer og bachelorprojekter fastholdes. Dispensationer pga. manglende adgang til laboratorier søges i det relevante studienævn. Herudover henvises til AUs coronavejledning for studerende.

Smitte:
Fakulteternes studerende og medarbejdere opfordres på det kraftigste til at anvende smittestop-app’en.

Det er institutternes ansvar, at principperne for afvikling af undervisning overholdes.

Ift. mistanke om eller konstatering af smitte, henvises til de AUs retningslinjer herfor:

Nat og Tech undervisningslokaler med kapacitetsestimering

Instrukser og retningslinjer

Information sendt til de studerende

Kontakt

Vedr. online undervisning

Individuel rådgivning om online undervisning kan fås ved direkte kontakt til en medarbejder i Centre for Educational Development eller ved at skrive til centeret på ced@au.dk

Vedr. info om undervisning

Kontakt uddannelseschef Kim Kusk Mortensen på kkm@au.dk