Kursuskatalog

Udarbejdelse og godkendelse af dine kursusbeskrivelser

På denne side finder du som underviser en række tiltag, som understøtter din proces omkring udarbejdelse af kursusbeskrivelser, samt understøtter den proces, som leder frem til den endelige godkendelse på et studienævnsmøde.

Du vil derfor kunne finde...

 • Oversigter over tidsrammer og deadlines
 • Overblik over dit kursusudbud fra seneste kursuskatalog
 • Links til skabeloner på dansk og engelsk
 • Links til baggrundsinformation om læringsmål m.m.
 • Links til gældende studieordninger
 • Links til relevante medarbejdere; din uddannelseskoordinator
 • Overblik over processen og involverede parter

Tidsplan

Efterårsudbud

Dato
Opgave
Beskrivelse
Senest fredag i uge 46
Proces for opdatering af Kursuskatalog/kursusbeskrivelser begynder 
Nat-Tech Uddannelse sender uddannelsesansvarlige (UA)/viceinstitutledere (VIL) en kort mail med link til denne hjemmeside, der indeholder procesplan, vejledninger og deadlines.
Fra oktober til februar

Proces for opdatering af Kursuskatalog/kursusbeskrivelser kører

Linket til hjemmesiden sendes af UA/VIL videre til de relevante kursusansvarlige for hvert kursus.

De kursusansvarlige skal for hvert kursus forholde sig til, om der skal ske ændringer, eller om der skal oprettes nye kurser.

De kursusansvarlige uploader ændringer/nye kurser i den digitale kopi af kursuskataloget. Når arbejdet er færdiggjort, orienteres UA/VIL, som skal godkende kursusændringerne eller nye kurser.

UA/VIL udfylder Excel-skemaet i den digitale kopi af kursuskataloget, kvalitetssikrer ændringerne og sender udbuddet til godkendelse i Uddannelsesudvalget (UU).

UU godkender.

Af godkendelsen i UU skal det fremgå, om kursusændringerne eller det nye kursus skal godkendes i Studienævnet.

UA informeres og sender oplysninger videre til de kursusansvarlige.    

Senest fredag i uge 6

Ændringer til Studienævnet

UA/VIL indsender nye udbud og ændringer til Studienævnets behandling
Senest fredag i uge 9

Godkendelse / ikke godkendelse af ændringer

Behandling af nye udbud og relevante ændringer af tidligere udbud i Studienævnet.

Studienævnet  godkender / godkender ikke.

Nat-Tech Uddannelse opdaterer kommentarer fra Studienævnet med godkendte/ikke godkendte kursusbeskrivelser.    

Senest fredag i uge 10
Ikke godkendte ændringer behandles

I tilfælde af, at ændringer ikke bliver godkendt i Studienævnet, indsamler UA ændringer og videresender til UU og Studienævnet.     

1. april
Publiering af Kursuskatalog

På baggrund af det af Studienævnet godkendte materiale offentliggøres udbuddet i Kursuskataloget

1. maj

Kursustilmelding starter

 


Forårsudbud

Dato

Opgave

Beskrivelse

Senest fredag i uge 25

Proces for opdatering af Kursuskatalog/kursusbeskrivelser begynder 

Nat-Tech Uddannelse sender uddannelsesansvarlige (UA)/viceinstitutledere (VIL) en kort mail med link til denne hjemmeside, der indeholder procesplan, vejledninger og deadlines.

Uge 26 - 34

Proces for opdatering af Kursuskatalog/kursusbeskrivelser kører  

Linket til hjemmesiden sendes af UA/VIL videre til de relevante kursusansvarlige for hvert kursus.

De kursusansvarlige skal for hvert kursus forholde sig til, om der skal ske ændringer, eller om der skal oprettes nye kurser.

De kursusansvarlige uploader ændringer/nye kurser i den digitale kopi af kursuskataloget. Når arbejder er færdiggjort orienteres UA/VIL, som skal godkende kursusændringerne eller nye kurser.

UA/VIL udfylder Excel-skema, kvalitetssikrer ændringerne og sender udbuddet til godkendelse i Uddannelsesudvalget (UU).

UU godkender.

Af godkendelsen i UU skal det fremgå, om kursusændringerne eller det nye kursus skal godkendes i Studienævnet.

UA informeres og sender oplysninger videre til de kursusansvarlige.    

Senest fredag i uge 34
Ændringer til Studienævnet 

UA/VIL indsender nye udbud og ændringer til Studienævnets behandling.

Senest fredag i uge 36

Godkendelse / ikke godkendelse af ændringer  

Behandling af nye udbud og relevante ændringer af tidligere udbud i Studienævnet.

Studienævnet  godkender / godkender ikke.

Nat-Tech Uddannelse opdaterer kommentarer fra Studienævnet med godkendte/ikke godkendte kursusbeskrivelser.

Senest onsdag i uge 39
Ikke godkendte kurser behandles I tilfælde af, at ændringerne ikke bliver godkendt i Studienævnet, indsamler UA ændringer / ikke godkendte ændringer og videresender til UU og Studienævnet.    
1. oktober
Publiering af Kursuskatalog

På baggrund af det af Studienævnet godkendte materiale offentliggøres udbuddet i Kursuskataloget  

1. november

Kursustilmelding starter

Vejledninger til opdateringer i Kursuskataloget

Som uddannelsesansvarlig er det dit ansvar at udfylde OneDrive korrekt. I videoerne herunder finder du en gennemgang af de enkelte trin i forbindelse med opdatering af kursusbeskrivelser i OneDrive. Hvis du har spørgsmål til videoerne, kan du kontakte uddannelseskoordinatoren for din uddannelse.

Nedenfor kan du se følgende videoer:


Video 1: Sådan ser OneDrive ud (Varighed 00:43)

I videoen kan du se, hvordan OneDrive er opbygget, herunder hvordan du finder din uddannelse med tilhørende kursusbeskrivelser og overbliksarket i Excel.


Video 2: Alle kursusbeskrivelser skal læses igennem af den kursusansvarlige (Varighed 00:27)

Se mere om første trin i kursuskatalogsprocessen og hvordan du udfylder overbliksarket ved kurser uden ændringer.


Video 3: Slå track-changes til ved kursusændringer (Varighed 00:41)

Se hvordan du angiver ændringer i kursusbeskrivelser og hvordan du udfylder overbliksarket ved kurser med ændringer.


Video 4: Brug den rigtige skabelon til nye kurser (Varighed 00:56)

Se hvor du finder skabelonen til nye kurser og hvordan du udfylder overbliksarket.


Video 5: Alle ændringer skal godkendes i Uddannelsesudvalget (UU) og nogle i Studienævnet (Varighed 00:31)

Når du som uddannelsesansvarlig har fået kursusændringerne godkendt i UU, kan du se i videoen, hvordan du angiver det i overbliksarket.


Video 6: Arbejdet i er nu færdig. Hvad sker der nu? (Varighed 00:40)

Se, hvad der sker med kursusbeskrivelserne efter dit arbejde i OneDrive er færdig, og hvorfor det er vigtigt, at du udfylder overbliksarket korrekt.

Skabelon til nye kurser

Sædvanligvis skal kursusbeskrivelser foreligge på både dansk og engelsk. Dog kan man på kandidatuddannelser undlade den danske version, da uddannelserne (stort set alle) udbydes på engelsk.

Proces for studieordninger

Studieordninger ved Nat og Tech revideres én gang årligt for uddannelser, der har sommeroptag og to gange årligt for uddannelser, der har sommer- og vinteroptag.

Studieordningsændringer indsendes til administrationen. Der skal vedlægges oversigt over ændringer samt begrundelse herfor, konsekvenser for årgange samt konsekvenser for andre uddannelser, hvori nye kurser indgår eller gamle kurser udgår. Det er hensigtsmæssigt at vedlægge et studiediagram, som viser uddannelsens nye opbygning, eventuelt bilagt et overgangsdiagram.

Forslag til ændringer vil blive sendt til relevant studieleder, som indstiller til studienævnet.

Studienævnets rolle

Kursuskataloget på Nat og Tech er en juridisk del af uddannelsernes studieordning. Den enkelte kursusbeskrivelse er således et juridisk dokument, og i sidste ende dét, der binder i relation til læringsmål, indhold, eksamensform, timetal osv.

Det er derfor vigtigt, at kursuskataloget/kursusudbuddet for den enkelte uddannelse løbende godkendes i det relevante studienævn, da det er studienævnenes opgave at sikre, at studieordninger og herunder kursusudbud overholder de gældenden regler på området.

Derfor har alle tre studienævn et årshjul, hvor der behandles kursusudbud og studieordningsændringer to gange om året – således at kursuskataloget kan åbnes ca. 1. april og 1. oktober – og således at de studerende kan foretage undervisningstilmelding til 1. maj og 1. november.

 • Når et nyt kursus udvikles i en uddannelse skal det godkendes i studienævnet.
 • Når et tidligere godkendt kursus revideres væsentligt skal det godkendes i studienævnet.
 • Når et kursus udgår af kataloget skal studienævnet orienteres herom

Uddannelsesudvalgets rolle

Uddannelsesudvalgenes rolle i relation til kursusudbud er at medvirke til udarbejdelse af kursusbeskrivelser og studieordninger.

Uddannelsesudvalget udvikler kursusudbud og uddannelsernes faglige og kompetencemæssige profil. Udvalget medvirker til udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Udvalget behandler og godkender det samlede kursusudbud, herunder den del, som fremsendes til behandling og godkendelse i studienævnet.

Rolle og kommissorium kan findes her.

Undervisers rolle

Som kursusansvarlig skal du årligt revidere kursusbeskrivelsen og sikre, at denne afspejler de ændringer kurset har gennemgået ved forrige afholdelse samt planlagte ændringer for kommende afholdelse.  Ved større revisioner eller udvikling af et nyt kursus skal beskrivelsen godkendes i studienævnet.

Kursusbeskrivelsen skal forstås og anvendes af de studerende og derfor skrives så de studerende forstår hvad kurset indeholder, hvilke aktiviteter de vil deltage i og hvad de forventes at kunne ved kursets afslutning. I beskrivelsen af kursets formål har du mulighed for at pointere hvorfor netop dette kursus er relevant for de studerende. 

I forbindelse med revisionen er det vigtigt, at du sikrer, at der fortsat er god sammenhæng i kurset. Genovervej om kursets undervisningsaktiviteter er med til at sikre at de studerende kan opnå kursets læringsmål eller om aktiviteterne bør ændres. Evaluer endvidere om bedømmelsen (afsluttende eksamen samt eventuelle løbende bedømmelser) udprøver læringsmålene på tilfredsstillende vis.

I revisionen bør du specielt have fokus på om:

 • Kursusindholdet er opdateret og forståeligt for de studerende
 • Læringsmålene er klare og beskriver det de studerende skal kunne efter kurset
 • Eksamensformen/eksamensformerne bedømmer kursets læringsmål
 • Undervisningsaktiviteterne understøtter de studerende læring, så de studerende kan tilegne sig læringsmålene

Uddannelseskoordinatorer

Natural Sciences

Uddannelsesretning  Koordinator Mail
Biologi Anne Olsen anne.olsen@au.dk
Bioinformatik Sille Stenild stenild@au.dk
Datalogi og IT-Produktudvikling Sille Stenild stenild@au.dk
Datavidenskab Maiken Dazelle Nielsen maiken@au.dk 
Fysik og Astronomi Katrine Hvid Kaisen khk@au.dk 
Geoscience Anne Ambrosius Frederiksen aaf@au.dk
Informatikundervisning, Master Anne Ambrosius Frederiksen Nat-Tech.Uddannelse.Masterteam@au.dk
IT (softwarekonstruktion), Master Anne Ambrosius Frederiksen Nat-Tech.Uddannelse.Masterteam@au.dk
Kemi Malene Plougmann plougmann@au.dk 
Matematik Maiken Dazelle Nielsen maiken@au.dk 
Matematik-Økonomi Maiken Dazelle Nielsen maiken@au.dk 
Medicinalkemi Malene Plougmann plougmann@au.dk 
Molekylærbiologi  Sara Lassen sala@au.dk 
Molekylær medicin Sara Lassen sala@au.dk 
Nanoscience Malene Plougmann plougmann@au.dk 
Scienceundervisning, Master Malene Plougmann Nat-Tech.Uddannelse.Masterteam@au.dk
Videnskabsstudier Maiken Dazelle Nielsen maiken@au.dk