Kvalitetsorganisering, roller og ansvar

Her ses et diagram over kvalitetsorganisationen på uddannelsesområdet på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences. Under modellen er de enkelte aktørers/udvalgs roller beskrevet.

 

Beskrivelser af roller og ansvarsområder

Klik på overskrifterne nedenfor for en beskrivelse af rollerne og ansvarsområderne i kvalitetsorganisationen på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences

Studienævn

Studienævnets opgaver er beskrevet i universitetsloven

På Nat og Tech har dekanerne nedsat tre studienævn:

 • Et studienævn for de naturvidenskabelige uddannelser: Board of studies of Natural Sciences
 • Et studienævn for ingeniøruddannelser og miljø-, husdyr- og jordbrugsuddannelser:  Board of studies of Technical Sciences
 • Et Studienævn for Molekylær Medicin.

Studienævnet har ansvar for

 • At sikre kvalitet og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelser.
 • Tværgående indsatser som opfølgning på undervisningsevalueringer, studieordningsforhold, nøgletal, feedback fra aftagere og input fra uddannelsesudvalg og studieleder.
 • Retningslinjer for uddannelserne, herunder bl.a. kurser, undervisning, eksamen, studentersager, planlægning og undervisningsevaluering.


Studienævnet har til opgave at

 • være forum for politiske diskussioner i forhold til undervisning og uddannelse.
 • påse opfølgning på uddannelses- og undervisningsevalueringer 
 • at udarbejde forslag til studieordninger
 • godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver
 • fastlægge retningslinjer for godkendelse af ansøgninger om merit og dispensation

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgene

 • har ansvaret for den fagnære kvalitetssikring- og udvikling af uddannelser og undervisningen.
 • medvirker til udarbejdelse af kursusbeskrivelser og studieordninger. Udvalget udvikler kursusudbud og uddannelsernes faglig og kompetencemæssige profil. Udvalget medvirker til udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.
 • udtaler sig i sager om merit og dispensationer.
 • er ansvarlig for løbende kvalitetsindsatser affødt af undervisnings- og uddannelsesevaluering, andre undersøgelser, studieordningsforhold, nøgletal, dialog med aftagere, kontakt til studerende og undervisere og dialog med aftagerpaneler/studieleder/institutleder/studienævn.

Uddannelsesudvalget er rådgivende for institutleder og studieleder og har desuden en koordinerende funktion. Prodekanen for uddannelse nedsætter uddannelsesudvalg og udpeger formand og medlemmer efter indstilling fra institutleder

Se kommissorium for uddannelsesudvalg

UA-forum

Fakulteteternes studieledere indkalder jævnligt de uddannelsesansvarlige til møder med fokus på koordinering og erfaringsudveksling. Normalt afholdes der møder i tre forskellige UA-fora: for hhv. diplomingeniøruddannelserne, civilingeniøruddannelserne, jordbrugs-og fødevareuddannelserne samt scienceuddannelserne. 

Nat og Tech Uddannelsesforum

Studielederne ved Nat og Tech mødes ca. en gang om måneden i Nat og Tech Uddannelsesforum. 

Nat og Tech Uddannelsesforum har til formål at

 • Koordinere tværgående uddannelsesaktiviteter på fakultetet.
 • Danne bindeled mellem uddannelsesinitiativer på universitetsniveau, fakultetsniveau,  studienævnsniveau og institutniveau.
 • Bidrage til strategiske diskussioner og beslutninger i fakultetsledelse og dekanat.

Se kommissorium for Nat og Tech Uddannelsesforum.

Fakultetsledelsen

Fakultetsledelsen ved Nat og Tech mødes ca. hver tredje uge. Prodekanen for uddannelse sikrer sammenhængen mellem fakultetsledelsen og aktørerne på uddannelsesområdet. Fakultetsledelsen drøfter løbende aktuelle uddannelsessager og behandler den årlige Uddannelsesrapport for ST. 

Fakultetsledelsen rådgives af Nat-Tech Uddannelsesforum samt fire andre udvalg inden for hvert af Nat og Techs øvrige virkeområder: Forskningsudvalg, Myndighedsudvalg, Erhvervsudvalg og GSST programudvalg

Studerende

De studerende deltager i undervisningen og andre læringsaktiviteter. De studerende organiserer sig i fagråd og andre faglige foreninger. De studerende bidrager til fakultetets strategiske og praktiske arbejde med uddannelseskvalitet via repræsentanter i uddannelsesudvalg, studienævn, arbejdsmiljøorganisationen og Akademisk Råd.

De studerende ved Nat og Tech har organiseret sig i ”SciTech-Tinget”, som er paraplyorganisation for alle fagråd ved fakultetet.

Studenterrepræsentanterne i Akademisk Råd mødes jævnligt med dekanen. Næstformændene i fakulteternes studienævn mødes jævnligt med prodekanen for uddannelse. 

Underviser (kursusansvarlig, vejleder og koordinator)

Underviseren har ansvar for at udvikle og gennemføre de enkelte kurser og for at for at bidrage til kvalitetssikring og – udvikling af uddannelserne i dialog med den uddannelsesansvarlige, uddannelsesudvalget, institutleder m.fl..

Hvervet som kursusansvarlig og hovedvejleder kan varetages af fastansat videnskabeligt personale såvel som tenure track adjunkter og adjunkter, der har bestået adjunktpædagogisk kursus.

Hvor der er flere undervisere, udpeger institutlederen en kursusansvarlig underviser, som varetager den faglige koordinering. Enkelte steder er der ligeledes udpeget semesterkoordinatorer. På diplomingeniøruddannelserne er der udpeget praktikkoordinatorer/-vejledere. Der er desuden udpeget mindst en international koordinator blandt underviserne på hvert institut/skole/center.  

Uddannelsesansvarlig

På hvert institut er der en eller flere uddannelsesansvarlige, som

 • har det daglige ansvar for den praktiske tilrettelæggelse af undervisning, vejledning og undervisningsevaluering
 • bidrager til kvalitetsudvikling og -sikring af uddannelsen
 • varetager den daglige koordinering mellem kursusansvarlige ved en uddannelse
 • har løbende kontakt med studerende. 
 • godkender kontrakter, studieprogrammer o. lign.

Se funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige ved Nat og Tech.

Prodekanen for uddannelse udpeger uddannelsesansvarlige efter indstilling fra institutlederen. 

Studieleder

Dekanen har udpeget studieledere efter indstilling fra studienævnene.

Studielederen har det daglige ansvar for den praktiske tilrettelæggelse og udvikling af uddannelserne indenfor deres område, herunder:

 • studiemæssige forhold på tværs af uddannelserne inden for vedkommendes portefølje
 • koordinering af de uddannelsesansvarlige arbejde.
 • at fungere som uddannelsernes repræsentant i relevante interne og eksterne fora.

Studielederen refererer til prodekanen for uddannelse i studiemæssige spørgsmål.

Studielederens opgaver er beskrevet i universitetsloven

Institutleder/centerleder/direktør

Institutlederens opgaver er beskrevet i vedtægten for Aarhus Universitet.

Nat og Tech er organiseret i institutter, skoler og centre, som leverer undervisning til fakultetets uddannelser. Hver af disse enheder ledes af en institutleder/centerleder/direktør (her ”institutleder”), som varetager ledelsen af de videnskabelige medarbejdere og sikrer af sammenhæng mellem forskning og uddannelse.  

Institutlederen er ansvarlig for

 • Økonomi til understøttelse af undervisningsaktiviteter inden for de af dekanen udstukne rammer, herunder fysiske rammer, personalemæssige ressourcer, mv.
 • At planen i forhold til undervisningsressourcer kan realiseres
 • Undervisningens kvalitet, herunder sammenhængen mellem undervisningen og instituttets/centerets forskning og/eller udvikling.
 • At sikre uddannelsesudvikling i overensstemmelse med universitetets kvalitetspolitik
 • Studiemiljøet ved instituttet

Institutlederen følger med inddragelse af studielederen, uddannelsesansvarlig og uddannelsesudvalg op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Institutlederens ledelse sker under inddragelse af uddannelsesudvalg, aftagerpaneler samt institutforum og samarbejdsudvalg.

Institutlederen kan uddelegere ledelsesopgaver inden for ledelsesstrengen til fx sektionsledere, udviklingschefer og uddannelsesansvarlige. Der er forskellig struktur og praksis for dette på de forskellige institutter. Principperne for delegering er beskrevet i Principper for delegering og inddragelse på Nat og Tech. 

Dekan og prodekan for uddannelse

Dekanens opgaver er beskrevet i vedtægten for Aarhus Universitet.

Det er dekanens opgave

 • at sikre sammenhængen og kvaliteten i fakultetets uddannelse, undervisning, forskning og viden­udveksling.
 • at sikre tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser herunder nye uddannelser
 • at sikre et godt studiemiljø
 • at nedsætte studienævn og godkender formænd og næstformænd for studienævn.
 • at udpege og afsætte studieledere efter indstilling fra studienævnene.
 • at godkende studieordninger efter indstilling fra studienævnet.

Dekanen har det overordnede ansvar for

 • uddannelsernes økonomi.
 • fastlæggelse af fakultetets strategi og politikker på uddannelsesområdet.

Dekanens ledelse sker under inddragelse af rådgivning fra fakultetsledelsen, studienævn, institutter, Akademisk Råd, aftagerpaneler og advisory board.

Prodekanen for uddannelse bistår dekanen med ledelse på uddannelsesområdet. 

Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne rådgiver om uddannelsernes kvalitet og relevans og inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Aftagerpanelets opgaver er beskrevet i universitetsloven.

Se kommissorium og hjemmeside for aftagerpaneler.

Aftagerpaneler nedsættes af rektor efter indstilling fra dekanen. Dekanens indstilling baserer sig på uddannelsesudvalgenes ønsker.  Aftagerpanelerne er nedsat for en treårig periode og mødes 1-2 gange årligt med uddannelsesudvalget.

Den uddannelsesansvarlige har ansvar for dialogen med aftagerpanelerne og inddrager uddannelsesudvalgenes medlemmer. 

Studieadministration

Administrationen af uddannelserne på Nat og Tech er forankret i studieadministrationen ved Administrationscenter Nat-Tech.   

Studieadministrationen ved Nat og Tech har ansvar for at sekretariatsbetjene studienævn, studieledere, uddannelsesudvalg og uddannelsesansvarlige, herunder for at forberede studieordninger, tilrettelægge undervisning og eksamen samt for at sagsbehandle efter studienævnets retningslinjer.

Den studieadministrative enhed ved Aarhus Universitets fællesadministration har ansvar for at levere tilfredsstillende dokumentations- og informationssystemer og sikre tilfredsstillende systemunderstøttelse. Enheden tilvejebringer data, dokumentation og formidler kvalitetsarbejdet i samspil med bl.a. fakultetssekretariatet.

Censorer

Censorerne bidrager til kvalitetssikring af de enkelte eksterne prøver og tilknyttede undervisningsforløb.

Censorformandskaberne skal som led i kvalitetssikring af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem bl.a. afgive en årlig beretning og afholde kontaktmøder mellem universiteterne (herunder aftagerpanelerne) og censorer.

Reglerne omkring censorer fremgår af eksamensbekendtgørelserne her:


Oversigter over: