Undervisningsevaluering 

Alle kurser på fakultetet evalueres via et elektronisk spørgeskema igennem universitetets LMS (Learning Management System), Brightspace. Det er studielederens ansvar at sikre gennemførsel af og opfølgning på undervisningsevaluering. Dette sker i tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige. 

Se desuden

De kvalitative evalueringer opsummeres i rapporter for hver uddannelse, som formidles af den uddannelsesansvarlige til uddannelsesudvalg, studieleder, institutleder og studienævn.

Spørgsmål

Spørgsmålene i den Brightspace understøttede undervisningsevaluering består af:  

  • To fælles spørgsmål for alle uddannelser (fastsættes på AU-niveau)
  • Et valgfrit antal spørgsmål udvalgt af studienævn, uddannelsesudvalg og den enkelte kursusansvarlige.  
  • De valgfri spørgsmål kan dels vælges ud af en pulje spørgsmål, som er godkendt af prodekanen for uddannelse, dels formuleres af den kursusansvarlige. 

Indsamling af evalueringer

  • Efter hver undervisningsperiode gennemføres evaluering af som udgangspunkt alle kurser.  Der genereres kun rapport for evalueringen, hvis der er et vist antal studerende, som har fulgt det enkelte kursus.
  • Studieadministrationen sikrer i samarbejde med den kursusansvarlige, at der sendes et elektronisk spørgeskema via Brightspace pr. kursus til alle studerende inden afholdelse af eksamen. Den skriftlige evaluering afvikles typisk i den næstsidste undervisningsuge og følges op af en drøftelse af evalueringsresultatet i den sidste undervisningsuge. De studerende adviseres med en mail.

Rapporter

De studerendes besvarelser behandles således:

  • Evalueringssystemet genererer en rapport over besvarelserne for hvert enkelt kursus
  • De detaljerede rapporter for kurser under en given uddannelse sendes til den uddannelsesansvarlige. Den kursusansvarlige henter fra evalueringssystemet detaljerede rapporter, men kun omfattende den pågældendes egen undervisning og eventuelle instruktorer.
  • Den uddannelsesansvarlige afrapporterer til institutlederen. Institutlederen har ansvar for opfølgning på undervisningsevalueringer, særligt vedr. personalemæssige handlinger.
  • Endvidere offentliggøres evalueringsrapporter, der ikke indeholder de individualiserede tilbagemeldinger. Disse rapporter offentliggøres på AU’s hjemmeside.
  • Aggregerede resultater fra undervisningsevalueringer indgår i den årlige datapakke, som drøftes på det årlige statusmøde om uddannelsens kvalitet.