Samarbejde med censorinstitutionen 

Alle Nat og Tech’s uddannelser er tilknyttet et eller flere censorkorps. Det fremgår af studieordningen, hvilket censorkorps en uddannelse hører under. 

Reglerne vedr. censorkorps fremgår af eksamensbekendtgørelsen afsnit II

Censorerne har til opgave at sikre, at den studerende ved den enkelte prøve bedømmes ud fra anerkendte og tilgængelige kriterier, regler og procedurer. Censorkorpset har endvidere til opgave at sikre, at kriterierne anvendes konsistent på nationalt niveau på tværs af uddannelser og at pege på udviklingsmuligheder ift. at højne uddannelsernes kvalitet. 

Samarbejdet med censorkorpsene på Nat og Tech foregår på følgende måde: 

  • Udpegning af censorer til en eksamen: 
  • Institutterne udvælger censorer fra censorlisterne til eksamener med censur. 
  • For nogle af censorkorpsene godkendes valget af censorformanden. For andre censorkorps informeres censorformanden om valget.
  • Censorrapport: Censorindberetningerne skannes og sendes til de respektive censorformænd samt til de uddannelsesansvarlige for de respektive uddannelser. For Ingeniørcensorkorpset sker der en automatisk digital indberetning til censorformanden i forbindelse med afslutning af censoropgaven.
  • Studienævnet sørger for, at censorkorpset høres i forbindelse med større ændringer i en studieordning. 
  • Censormøder: Det er censorformændenes opgave at afholde censormøder.