Praktik & projektorienterede forløb

Ved Nat og Tech tilbydes to former for undervisningsforløb, hvor den studerende er på ophold i en virksomhed i Danmark eller i udlandet: 

  • På diplomingeniøruddannelserne udbydes praktik som et obligatorisk forløb af et semesters varighed. 
  • På civilingeniøruddannelser og de naturvidenskabelige kandidatuddannelser er projektorienterede forløb en mulighed, som den studerende kan vælge til. Varigheden og omfanget af ECTS varierer og fremgår af studieordningen. 

For at sikre praktik-/projektopholdets kvalitet og de studerendes udbytte udarbejder Nat og Tech en praktikaftale/kontrakt, som underskrives af værtsvirksomheden og den studerendes vejleder (VIP ved Nat og Tech). Ved praktik-/projektforløbets afslutning udarbejder den studerende en praktikrapport eller en akademisk opgave, som bedømmes ved en prøve. Kravene til opgaven fremgår af studieordningen. 

Nat og Tech sikrer et tilstrækkeligt antal praktikpladser for diplomingeniører ved følgende procedure: 

  • Udviklingschefen har ansvar for den løbende kontakt til aftagere inden for det pågældende fagområde. 
  • På hver uddannelse er der en eller flere praktikkoordinatorer, som følger op på de enkelte praktikbesøg og i den forbindelse også er opsøgende i forhold til at fortsætte/udvide samarbejdet om praktikpladser. 
  • Praktikvirksomhederne udarbejder opslag, som formidles til de studerende via Ingeniørhøjskolens hjemmeside. 

De studerende ansøger selv om praktikpladsen ved virksomheden.