Evaluering & udvikling af eksisterende uddannelser

Udvikling af uddannelser kan initieres på baggrund af eksterne krav (bekendtgørelsesændringer, mv.) eller interne krav (opfølgning på nøgletal, strukturændring, pædagogisk udvikling, mv.). Afhængig af udviklingsprojekternes karakter og omfang vil de omfatte forskellige aktører på Nat og Tech. 

Dekanen har det overordnede ansvar for den løbende udvikling af de eksisterende uddannelser. De konkrete udviklingsopgaver deles mellem institutleder, studienævn, uddannelsesudvalg, studieleder, uddannelsesansvarlig, udviklingschefer/sektionsledere, studieadministrationen samt prodekanen for uddannelse. 

Den systematiske opfølgning på, om uddannelserne udvikler sig i en tilfredsstillende retning sker via årlig status og uddannelsesevalueringer.