Retningslinjer for studieordninger & kursuskatalog ved Nat og Tech

Studieordninger ved Nat og Tech skal leve op til følgende retningslinjer:

 • Kompetenceprofilen er dækkende for uddannelsens faglige profil
 • Kompetenceprofilen formuleres efter SOLO-taksonomien og efter principperne for CDIO (for ingeniøruddannelser) samt lever op til dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser
 • Uddannelsens struktur understøtter kompetenceprofilen
 • Reglerne fastsat i studieordningen er i overensstemmelse med Nat og Tech's guide til indhold i studieordninger, bekendtgørelser, AU-retningslinjer, osv. 
 • Der sker en koordinering mellem uddannelsesmiljøerne vedr. de kurser, som indgår i flere uddannelser

Et kursus (modul) på Nat og Tech skal beskrives ved:

 • titel
 • læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer,
 • omfang angivet i ECTS-point,
 • undervisnings- og arbejdsformer,
 • tidsmæssig placering,
 • forudsætninger for deltagelse,
 • evt. progressionskrav
 • eksamens- og bedømmelsesform samt forudsætninger for eksamen.

Kursusbeskrivelser ved Nat og Tech skal leve op til følgende retningslinjer:

 • Læringsmålene for det enkelte kursus er overordnet i overensstemmelse med kompetenceprofilen for uddannelsen som helhed
 • Summen af kurser og studieelementer i et studieprogram kan opfylde kompetenceprofilen
 • Læringsmålene for det enkelte kursus er i overensstemmelse med de progressionskrav, der stilles af kursets tidsmæssige placering i studieforløbet
 • Kurserne indeholder den nødvendige indføring i fagets teori, metode og empiri
 • Det anvendte undervisningsmateriale er baseret på relevant og aktuel forskning og/eller praksis
 • De anvendte undervisnings- og eksamensformer er relevante i forhold til indhold, formål og læringsmål, og om der er den nødvendige alignment i kurset
 • ECTS pointsætning for det enkelte kursus svarer til den forventede arbejdsbelastning for de studerende