Studieordninger & kursuskatalog

Studieordningen fastlægger en uddannelses struktur, kompetenceprofil, indhold og sammenhæng og omsætter bestemmelser i love og bekendtgørelser til en ramme for den enkelte uddannelse.

Studieordningerne for uddannelser ved Nat og Tech består af to elementer:

Proces

Studieordningens rammebeskrivelse godkendes en gang årligt og kursuskataloget to gange årligt, umiddelbart inden kursustilmeldingerne finder sted. 

 • Studienævnet indkalder udkast til kursusbeskrivelser og evt. studieordningsændringer
 • Studieordninger og kursuskatalog drøftes i uddannelsesudvalgene
 • Ved større ændringer involverer uddannelsesudvalget institutledelsen, VIP, studerende og aftagerpanel. Formanden for uddannelsesudvalget er ansvarlig for, at dette sker.
 • Formanden for uddannelsesudvalget sender gennemarbejdede forslag til studienævnet.
 • Studienævnet behandler udkast i tæt dialog med det relevante uddannelsesudvalg.
 • Studienævnet sender udkast til endelig godkendelse ved dekanen
 • Dekanen godkender studieordninger og kursusbeskrivelser
 • Godkendte studieordninger offentliggøres på studieportalen og træder i kraft pr. 1. september 
 • Godkendte kursusbeskrivelser offentliggøres af studieadministrationen via AU’s kursuskatalog 

Retningslinjer

Se siden her vedr. retningslinjer og principper for udarbejdelse af studieordninger og kursusbeskrivelser på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences. 

Opfølgning

Der sker løbende opfølgning på studieordningens og kursernes kvalitet via: 

 • Studieledertal, årgangsstatistik, FÆL-tabellen og andre data vedr. de studerendes gennemførsel. 
 • Undervisningsevaluering
 • Årlig status og uddannelsesevaluering 

Alle aktører på uddannelsesområdet er inddraget i den løbende opfølgning på studieordninger og kurser. Dekanen har det øverste ansvar for uddannelsernes kvalitet.