Information til & inddragelse af de studerende

Inddragelse

De studerende på Nat og Tech spiller en vigtig rolle i at sikre gode rammer for studieforløbene blandt andet via deres repræsentation i: 

 • Institutternes uddannelsesudvalg
 • Studienævnene
 • Studenterforeningernes møder med dekanatet

For at sikre et godt samspil mellem studenterrepræsentanter, deres bagland samt medarbejdere og ledelse har Nat og Tech udarbejdet anbefalinger vedr. medinddragelse på Nat og Tech

Tutorforeninger, faglige foreninger og sociale foreninger er drevet af de studerende på Nat og Tech og spiller også en central rolle i sikring af et godt studiemiljø. 

For mere information om de studerendes muligheder for at deltage i og påvirke studielivet på Nat og Tech, kontakt de studerendes paraplyorganisation SciTech-Tinget (STT) på scitechtinget.st@au.dk


Information 

Information til studerende ved Nat og Tech vedr. deres studieforløb og studiemuligheder foregår ad forskellige kanaler: 

 • Brightspace
 • Studieportalerne på studerende.au.dk 
 • Nyhedsbrev til studerende
 • Sociale medier
 • Studieorienterende arrangementer på institutterne ved de uddannelsesansvarlige og studenterstudievejledere

Dertil kommer information via studievejledningsaktiviteter
 

Kvalitetssikring af informationsmateriale

 • Nyhedsbreve, facebookside og studieportalerne udarbejdes og kvalitetssikres i et samarbejde mellem studieadministrationen og institutterne. 
 • Studieportalerne evalueres dels via brugerundersøgelser, som udføres af administrationen, dels via møder mellem de ansvarlige redaktører og de studerendes forening SciTechTinget, og endelig via løbende feedback fra brugere og studenterstudievejledere. Studieadministrationen er ansvarlig for opfølgning.
 • Orienteringsmøderne følges op af bachelor- eller kandidatkontrakter og/eller samtaler med den uddannelsesansvarlige og evt. også studenterstudievejlederen. 
 • De kollektive vejledningsarrangementer på fakultetsniveau bliver evalueret af deltagerne og justeret af arrangørerne på baggrund af tilbagemeldingerne.