Gennemførsel & fastholdelse

Kontrakter

For at sikre at alle studerende følger et studieprogram inden for studieordningens rammer, udarbejder den uddannelsesansvarlige og den studerende i samarbejde en bachelorkontrakt og en kandidatkontrakt. Kontrakten indeholder en oversigt over, hvilke kurser den studerende skal følge i løbet af sin uddannelse.

Studieprogrammet sammensættes individuelt under vejledning. Ved sammensætning af program tages hensyn til:

  • at programmet skal reflektere uddannelsens kompetenceprofil og opfylde øvrige studieordningsfastsatte krav
  • at programmet skal sikre den faglige bredde, sammenhæng og progression i uddannelsen
  • den studerendes interesser og ønskede toning af kompetenceprofil

Vejledning og godkendelse af den enkelte studerendes program er kvalitetssikringssystemets garant for, at programmet understøtter uddannelsens kompetenceprofil og opfylder øvrige studieordningsmæssige og bekendtgørelsesmæssige krav.

Proces

  • Det er den studerendes ansvar at sikre, at der udarbejdes en kontrakt, og at den opdateres, hvis der er behov for dette. Den studerende kan ændre sit studieprogram løbende, men kun efter aftale med den uddannelsesansvarlige.
  • Det enkelte program skal godkendes af den uddannelsesansvarlige senest inden tilmelding til det første valgfrie kursus på uddannelsen. Studieprogrammet er herefter obligatorisk for den studerende.
  • Studiekontrakten oprettes i ST's online kontraktgenerator, og ST Uddannelse foretager kontrol af de enkelte kursers placering i forhold til studieordning, tilvalg og gæstemoduler og foretager den nødvendige redigering af indskrivningen i STADS.  

Nøgletal vedr. gennemførsel og frafald

Fakultetsledelsen, studieleder, uddannelsesudvalg, prodekan for uddannelse og uddannelsesansvarlig modtager en række data vedr. de studerendes gennemførsel, herunder frafald, optjente ECTS, full degree-studerendes progression, gennemførselstid, karakterprofil og beståelsesprocenter. Indikatorer for gennemførsel og fastholdelse er fastsat på fakultetsniveau. 

Nøgletallene drøftes årligt ved statusmøder og indgår i de femårige uddannelsesevalueringer. 

I forbindelse med uddannelsesevalueringer med fokus på frafald/fastholdelse og gennemførelse, indsamles der yderligere data til belysning af årsager og anvisning af mulige tiltag. 

Studienævn, studieleder, institutledelse og uddannelsesudvalg har ansvar for at følge op på problemer med fastholdelse og gennemførelse på uddannelsesniveau. Det kan være i form af fx justering af studieordning, initiativer ift. studiekultur, pædagogisk indsats, sociale aktiviteter, bedre studiestart, mm. Mindst en gang årligt fremlægges status og initiativer for fakultetsledelsen.

Aktivitetskontrol

To gange årligt foretager administrationen en studieinaktivitetskontrol for ordinært indskrevne studerende. Der udsendes tilbud om vejledning og individuel samtale til følgende grupper af studerende: 

  • Studerende med ikke-beståede prøver på 1. semester
  • Studerende med mere end 6 måneders forsinkelse 

Efter ét års studieinaktivitet vil den studerendes indskrivning blive bragt til ophør.