Udbud & optagelse

Udbud og optagelse

Udbud 

Hvert efterår fastsætter dekanatet rammerne for det kommende års optagelse på alle fakultetets uddannelser. Beslutningen træffes i samråd med fakultetsledelsen og studienævnene. Det drejer sig om fastlæggelse af:

 • Optagelsestal og evt. adgangsbegrænsning
 • Fordeling mellem kvote 1 og kvote 2 på bachelor- og diplomingeniøruddannelser
 • Faglige adgangskrav – udover de områdespecifikke adgangskrav for natur- og teknisk videnskabelige uddannelser, som er fastsat i adgangsbekendtgørelsen
 • Faglige udvælgelseskriterier på kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning.
 • Evt. stop for optagelse på bestemte uddannelser

For kandidatuddannelser og civilingeniøruddannelser fastlægges de faglige adgangskrav af studienævnet (anført i studieordningen). Udmøntning af dimensionering og evt. stop for optagelse af kandidat- og civilingeniøruddannelser varetages af dekanatet i samråd med de berørte institutter.

Grundlag

Grundlaget for beslutningerne er:

 • Beskæftigelsessituationen for dimittenderne
 • Kapacitet (fysiske rammer, underviserkapacitet)
 • Nøgletal vedr. optagelse og studieforløb. Se årshjul for nøgletal. 
 • Ministeriets retningslinjer for dimensionering

Nøgletallene vedr. optagelse drøftes i følgende fora:

 • I fakultetsledelsen med henblik på at vurdere situationen ift. økonomi, planlægning, behov for politiske tiltag, behov for rekrutteringsmæssige tiltag, dimensionering.
 • I studienævnene med henblik på at vurdere tendenser og drøfte fremtidig rekruttering.
 • I uddannelsesudvalgene med henblik på at planlægge modtagelsen ift. lokaler, undervisere, pædagogik og forberedelse af evt. rekrutteringstiltag.
 • Ved de årlige dialogmøder og de femårige evalueringer. 

Optagelse

Selve optagelsen på bachelor- og kandidatuddannelser (herunder diplom- og civilingeniøruddannelser) varetages af Aarhus Universitets fælles studieadministration.  

Den faglige vejledning og evt. faglig vurdering af ansøgere i forbindelse med optagelse varetages af studieadministrationen ved Nat og Tech i samarbejde med de uddannelsesansvarlige. De internationalt ansvarlige på Nat og Tech forestår faglig vurdering af ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (exchange).

Prodekanen for uddannelse tildeler friplads og stipendier til et antal full degree studerende.