Studiestart

Bachelorstudiestart

Studiestarten for bachelorstuderende (scienceuddannelser og diplomingeniøruddannelser) tilrettelægges af Nat og Tech's tutorforeninger i tæt samspil med studieadministrationen. Tutorforeningerne modtager økonomisk støtte fra fakultetsledelsen. Dekanatet fastsætter retningslinjer for tutorarbejdet.

Studieadministrationen varetager en årlig evaluering af studiestarten blandt de nye studerende samt tutorerne. Resultaterne anvendes til løbende at revidere og udvikle indholdet i studiestarten.

Kandidatstudiestart

På kandidatuddannelserne er der følgende studiestartsaktiviteter:

  • Velkomst ved instituttet
  • Internationale studerende tilbydes introduktionsprogram, mentor samt introduktion på institutterne. Modtagelsen af internationale studerende koordineres af studieadministrationen.

Uddannelsesudvalgene har ansvar for at evaluere og kvalitetssikre studiestarten for kandidatuddannelser.

Efter- og videreuddannelse

Velkomst til efter- og videreuddannelsesstuderende varetages af institutterne.